Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 8 dalimi, Vyriausybės atstovas nenagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų neveikimo ar priimtų individualių teisės aktų, kurių apskundimo tvarką nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas ar konkrečią sritį reglamentuojantys įstatymai.

Asmenų prašymai pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybą, adresu Danės g. 17, 111 kab., atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu, žodžiu - atvykus į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos priimamąjį ir telefonu. Pagal galiojančių teisės aktų nuostatas Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyboje  atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens prašymus, priklausančius  Vyriausybės atstovo kompetencijai.

Priėmimas pas Vyriausybės atstovą Klaipėdos apskrityje vyksta antradieniais  13:30 val. - 14:30 val. Užsirašyti į priėmimą galima tiesiogiai asmeniui atvykus į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybą (Danės g. 17, 111 kab.), elektroniniu paštu vatklaipeda@lrv.lt arba telefonu (8 46) 31 29 43.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.875 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kitokio kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo"

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-06