Pareigų aprašymas Spausdinti

 

                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje 

                                                                                                             2018 m. vasario 12 d. potvarkiu Nr.V1-10

 

 

                                                                                     

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS  VYRESNIOJO PATARĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos (toliau – Tarnyba) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 14.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga padėti Vyriausybės atstovui įgyvendinti Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus bei vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Tarnyboje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

                      5. Savivaldybių administracinė priežiūra, korupcijos prevencija ir kontrolė.

 

IV.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba būti baigus vientisąsias teisės studijas);

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

6.3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express programomis;

6.4. Mokėti naudotis organizacine technika ir telekomunikacijų priemonėmis;

6.5. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktas, reglamentuojančius savivaldybių administracinę priežiūrą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją ir kontrolę, valstybės ir savivaldybių funkcijų įgyvendinimą;

6.6. Gerai išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo  reikalavimus;

6.7. Mokėti atlikti savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisinį įvertinimą;

6.8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.9. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.10. Mokėti sklandžiai bei taisyklingai gramatiškai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

 

V.  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIO  VALSTYBĖS  TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Padėdamas Vyriausybės atstovui įgyvendinti Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu suteiktus įgaliojimus Vyriausybės atstovo potvarkiu šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtose savivaldybėse:

7.1.1. Nagrinėja iš savivaldybių administracijų gautus savivaldybės administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus, jų aiškinamuosius raštus bei teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

7.1.2. Nagrinėja savivaldybių administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

7.1.3. Atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir teikia išvadas apie patikrinimų rezultatus Vyriausybės atstovui;

7.1.4. Rengia savivaldybių administravimo subjektams Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus projektus. Kontroliuoja teikimų ir reikalavimų vykdymą;

7.2. Savivaldybių administravimo subjektams nepatenkinus Vyriausybės atstovo teikimo, neįvykdžius Vyriausybės atstovo reikalavimo ir kitais Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų teismams projektus;

7.3. Pagal Vyriausybės atstovo įgaliojimą atstovauja Vyriausybės atstovui, Tarnybai  teismuose;

7.4. Kontroliuoja, kad savivaldybių administravimo subjektų priimti administraciniai aktai būtų pateikiami Tarnybai periodiškai kiekvieną mėnesį;

7.5. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

7.6. Vyriausybės atstovo pavedimu priima asmenis savivaldybių veiklos klausimais bei nagrinėja jų prašymus ir pareiškimus Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

7.7. Vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę Tarnyboje;

7.8. Reguliariai teikia Tarnybos tinklapį administruojančiam valstybės tarnautojui informaciją apie aktualius Tarnybos veiklos klausimus.

7.9. Teikia siūlymus Vyriausybės atstovui savivaldybių administracinės priežiūros, Tarnybos darbo organizavimo klausimais;

7.10. Vykdo kitus Vyriausybės atstovo ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausybės atstovui.

 

 

 

Susipažinau

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)