Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje
2012 m. vasario 21 d. potvarkiu Nr.V1-6           

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Vyriausybės atstovui įgyvendinti įgaliojimus vykdant savivaldybių administracinę priežiūrą ir Vyriausybės atstovo tarnybos vidaus administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Tarnybos dokumentų valdymas, personalo administravimas, viešieji pirkimai, savivaldybių administracinė priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų); A2 lygiu;
6.3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express programomis;
6.4. Mokėti naudotis organizacine technika ir telekomunikacijų priemonėmis;
6.5. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių administracinę priežiūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybių funkcijų įgyvendinimą;
6.6. Gerai išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
6.7. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.8. Mokėti sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Vyriausybės atstovo atskirais pavedimais nagrinėja savivaldybių administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
7.2. Vyriausybės atstovo atskirais pavedimais rengia savivaldybių administravimo subjektams Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės sprendimą projektus. Kontroliuoja teikimų ir reikalavimų vykdymą;
7.3. Kiekvieną pusmetį nustatyta tvarka rengia informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą;
7.4. Kas ketvirtį rengia Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūros programos priemonių vykdymo ataskaitas;
7.5. Organizuoja dokumentų ir bylų tvarkymą, apskaitą, saugojimą Vyriausybės atstovo tarnyboje. Rengia Tarnybos dokumentacijos plano, dokumentų registrų sąrašo, bylų apyrašų, naikinti atrinktų bylų aktų, kitų reikalingų dokumentų, susijusių su dokumentų tvarkymu, apskaita ir saugojimu, projektus;
7.6. Registruoja ir tvarko Tarnyboje parengtus ir gautus dokumentus, formuoja šių dokumentų bylas, tvarko jų apskaitą, organizuoja bylų perdavimą tarnybos dokumentus komplektuojančiam valstybinam archyvui;
7.7. Kontroliuoja gautų dokumentų užduočių vykdymo terminus;
7.8. Organizuoja gyventojų priėmimą;
7.9. Rengia potvarkių personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais projektus, kitus dokumentus personalo valdymo klausimais (pareigybių sąrašų, pareigybių aprašymų ir panašiai);
7.10. Dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;
7.11. Kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Vyriausybės atstovui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
7.12. Atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
7.13. Organizuoja privačių interesų deklaracijų priėmimą, jas registruoja ir atsako už jų saugojimą;
7.14. Pildo Darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.15. Padeda Vyriausybės atstovui organizuoti Tarnybos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
7.16. Padeda Vyriausybės atstovui formuoti Tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarybos valstybės tarnautojų metinių mokymo planų ir ataskaitų projektus, organizuoja mokymo planų įgyvendinimą.
7.17. Administruoja Tarnybos tinklapį;
7.18. Įvertinęs tarnybai skirtus asignavimus, organizuoja ir vykdo tarnybai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus. Nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimų ataskaitas;
7.19. Rengia prekių nurašymo, paslaugų ir darbų atlikimo aktus bei pristato juos Vyriausybės kanceliarijai;
7.20. Vykdo kitus Vyriausybės atstovo ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausybės atstovui.


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
___________________