Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje
2013 m. vasario 22 d. potvarkiu Nr.V1-4           

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS APSKRITYJE TARNYBOS
VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga padėti Vyriausybės atstovui įgyvendinti Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Savivaldybių administracinė priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express programomis;
6.4. Mokėti naudotis organizacine technika ir telekomunikacijų priemonėmis;
6.5. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktas, reglamentuojančius savivaldybių administracinę priežiūrą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybių funkcijų įgyvendinimą;
6.6. Išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti raštus, ieškinius, prašymus, pareiškimus teismui, teisės aktų projektus;
6.7. Mokėti atlikti savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisinį įvertinimą;
6.8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.9. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.10. Mokėti sklandžiai bei taisyklingai gramatiškai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Padėdamas Vyriausybės atstovui įgyvendinti Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu suteiktus įgaliojimus Vyriausybės atstovo potvarkiu šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtose savivaldybėse:
7.1.1. Nagrinėja iš savivaldybių administracijų gautus savivaldybės administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus, jų aiškinamuosius raštus bei teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
7.1.2. Nagrinėja savivaldybių administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
7.1.3. Atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės sprendimus ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;
7.1.4. Rengia savivaldybių administravimo subjektams Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės sprendimus projektus. Kontroliuoja teikimų ir reikalavimų vykdymą;
7.2. Savivaldybių administravimo subjektams nepatenkinus Vyriausybės atstovo teikimo, nevykdant Vyriausybės atstovo reikalavimo ir kitais Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais rengia prašymų ir ieškinių, kitų procesinių dokumentų teismams projektus;
7.3. Kontroliuoja, kad savivaldybių administravimo subjektų priimti administraciniai aktai būtų pateikiami Vyriausybės atstovo tarnybai kiekvieną mėnesį;
7.4. Pagal Vyriausybės atstovo įgaliojimą atstovauja Vyriausybės atstovui ir Tarnybai teismuose;
7.5. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų, kolegijų posėdžiuose, kad esant pagrindui, praneštų savivaldybės tarybos ar kolegijos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
7.6. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais, nagrinėja jų prašymus ir pareiškimus Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;
7.7. Nuolat seka įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus, naujų priėmimą ir informuoja Vyriausybės atstovą bei Tarnybos specialistus apie teisės aktus, susijusius su savivaldybių veiklą;
7.8. Seka, analizuoja ir apibendrina Vyriausybės atstovo pavestos srities valstybės teisinį reguliavimą bei teismų praktiką;
7.9. Atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose ar Tarnybos vidaus administravimo klausimais;
7.10. Reguliariai teikia Tarnybos tinklapį administruojančiam valstybės tarnautojui informaciją apie aktualius Tarnybos veiklos klausimus.
7.11. Vykdo kitus Vyriausybės atstovo ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausybės atstovui.


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
___________________